OEP – Offentleg Elektronisk Postjournal

«Her kan du søkje i brev og dokument frå statlege verksemder og tinge den informasjonen du ynskjer innsyn i. Ved å nytte OEP har du høve til å fylgje den politiske avgjerdsprosessen på Internett på tvers av etatsgrensene. Dei statlege etatane publiserer sine offentlege journalar via OEP, medan tingingane du gjer, vert sende til den ansvarlege etaten.» (Kjelde: OEP)

Kva er OEP?

Korleis nyttar eg OEP

Reklame